สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2558
 รวม 50 คนจากนักเรียนที่ไปสอบ 200 คน
ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3117 เด็กหญิง นันทเมศ ชำปฏิ ต้นข้าว
2 3201 เด็กชาย ศุภวิศว์ ทวีรัตนศิลป์ จั๊ม
3 3215 เด็กหญิง ณฐมน ทองไสว ข้าวหอม
4 3222 เด็กชาย ศรุต อนันตธนวนิชย์ ตีตี้
5 3228 เด็กหญิง ณภัทร์พร ลิมปิสวัสดิ์ แพทตี้
6 3235 เด็กชาย สรวิชญ์ จันทร์เจริญฤทธิ์ ไอซ์
7 3237 เด็กหญิง นวรัตน์ งามพัฒนพงศ์ชัย แก้ว
8 3304 เด็กหญิง สุเมธินีญ์ แสงทองสถิตย์ น้ำฝน
9 3305 เด็กชาย ปรินทร์ ขานทอง ปินปิน
10 3308 เด็กชาย ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์ ปัญ
11 3312 เด็กชาย สรวิศ นาวีเรืองรัตน์ โอเค
12 3313 เด็กหญิง สิริกัลยา ธนทรัพย์สิน น้ำใส
13 3320 เด็กชาย ภคพล อิ่มประสิทธิชัย ฮูโต๋
14 3325 เด็กชาย นรุตม์พัชร์ ลักษณ์สุวงศ์ ปั้น
15 3329 เด็กหญิง ณิชาดา ตันติวัฒนาศิริกุล เมณี่
16 3330 เด็กชาย บรมภัค หลาบหนองแสง โกลรี่
17 3335 เด็กหญิง ณัฐฐ์ภรณ์ ศรีสัตยากุล แจนตี้
18 3405 เด็กชาย ภาสกร แซ่เบ๊ ซัน
19 3407 เด็กชาย สุวิจักขณ์ สุบิน เปเป้
20 3409 เด็กชาย หิรัณย์ สิทธิศักดิ์ อู่ข้าว
21 3418 เด็กชาย ธนกฤต โรจน์วีระ กฤต
22 3424 เด็กหญิง ชินันธญา รักเพชรมณี มินห์
23 3427 เด็กชาย ปฐพี สุทธิสรโยธิน ภูมิ
24 3429 เด็กชาย ชยเดช พิทักษ์ธรรม ทิกเกอร์
25 3435 เด็กหญิง ณัชชา ลิ้มมานนท์ ฟ้าใส
26 3436 เด็กหญิง วิชญาดา บริสุทธิ์บัวทิพย์ เอด้า
27 3502 เด็กหญิง บุญเจิดจรรย์ ฐิตาภิวัฒนกุล แม็กกี้
28 3525 เด็กชาย ณธกร วายุนิจ ไอติม
29 3618 เด็กหญิง พรนัชชา ศุทธาดิศัย แพรวา
30 3620 เด็กชาย ชินธันย์ รัตนธเนศวิไล เทนเทน
31 3632 เด็กชาย ทีปติ ศิริพานิช บูนนี่
32 3716 เด็กหญิง ณิชชา ย้อนโคกสูง เนเน่
33 3731 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ คงนุ่ม ไข่มุก
34 3803 เด็กหญิง วรัทยา คงเจริญสมบัติ เอวา
35 3805 เด็กชาย มารุเทพ สุระบาล ไททั่น
36 3815 เด็กชาย พนธกร แสวงวัฒนาทรัพย์ พูน
อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)
37 3815 เด็กหญิง นภัส   สวัสดิ์บุรี น้ำหวาน
38 3824 เด็กหญิง สุภานัน    พัฒนาชวนชม สิตางศุ์
39 3831 เด็กชาย กรธัช    โชคพิพัฒนไพบูลย์ ข้าว
40 3835 เด็กชาย พศิน   รพีพงศ์พรรณ เติม
41 3836 เด็กชาย ปรพล   พรพิพิธ พล
42 3837 เด็กชาย สีหราช ชัยนิรามัย ไทเกอร์
43 3905 เด็กหญิง มนสิชา    คล่องศิริเวช อัยย์
44 3907 เด็กชาย ธนภัทร    เทียนถาวร ปอ ปอ
45 3922 เด็กชาย ศุภฤกษ์      อมรวิวัฒน์ น้ำแข็ง
46 3923 เด็กชาย ปัณณธร    เกษตรเสริมวิริยะ ปัณปัณ
47 3012 เด็กหญิง ณิชชาภัทร   เกตุแก้ว มัดหวาย
48 3019 เด็กหญิง อุรัสยา    แพรกทอง ออร์คิด
49 3026 เด็กชาย ชวกร    ชาตะวะสุ โฟโต้
50 3034 เด็กชาย ปารุสก์   สุนทราลักษณ์ น้ำแข็ง
 
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2558
(International Program)
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2324 เด็กชาย ชัยพัฒน์ พงษ์ธานี ปอร์เช่
2 2810 เด็กชาย นีล เดไซ นีล
3 2110 เด็กหญิง จุลลวีร์ อำนาจเรืองไกร ฮารุ
4 2135 เด็กหญิง ปริณดา มหิทธิเศรษฐ์ พิชชี่
5 2236 เด็กหญิง เขมจิรา จิราวัฒนอนันต์ เกรซ
6 อป.2919 เด็กหญิง อัยยาริน สัจจะรัตนะโชติ ไออุ่น
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2558
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3204 เด็กหญิง สู่ขวัญ ธูปเทียนรัตน์ อลิน
2 3234 เด็กหญิง อลินรดาฐ์ เชี่ยวชาญกิจแก้ว ไอเดีย
3 3315 เด็กชาย รวิภัทร วรุตตมะ ต้นกล้า
4 3328 เด็กหญิง ภัคพิชา เกียรติโพธา อัยย์
5 3434 เด็กชาย ชยางกูร เพ็งเมือง เบสท์
6 3402 เด็กหญิง ณปภัช เปรมสมัย แพรวา
7 3521 เด็กชาย มงกุฎ บุญธปัญญา นะโม
8 3825 เด็กหญิง กานต์ปภรณ์ อัศวพรหมธาดา ออกัซ
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา2558
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2111 เด็กชาย ชชนน อภิญญาวิศิษฐ์ ธาม
2 2126 เด็กชาย รุ่งภพ จันทราพยอม แซนต้า
3 2130 เด็กชาย กฤดิธฤต วัฒนจัง แวนส์
4 2204 เด็กชาย พัชรวิชช์ กมลเวชช ภีม
5 2303 เด็กชาย อิศราภาคย์ ทักษนนท์ ไทม์
6 2313 เด็กชาย ปัญญากร สถิรเกียรติ ออโต้
7 2804 เด็กหญิง พลอยไพลิน มหาไชย รักเอย
8 3311 เด็กชาย กฤษฏ์ ณ ระนอง บูมเมอแรง
9 3521 เด็กชาย มงกุฎ บุญธปัญญา นะโม
10 3633 เด็กชาย ภภีม รัตนวิจารณ์ ภีม
11 3713 เด็กหญิง ธันย์ภัทรา วรวิบูลย์สวัสดิ์ เพชรพลอย
12 3806 เด็กหญิง ธัญจิรา กิตติจตุรงค์ ฟ้าใส
13 อป.3010 เด็กชาย พีรวิชญ์    ศรีเศรษฐนิล เต๋อหัว
14 อป.3011 เด็กหญิง กฤติมา    ศรีเศรษฐนิล เหม่ยหลิง
15 อป.2829 เด็กหญิง สุประภาดา  ประกอบพานิช กลาเซียร์ 

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2566 ได้ 30 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) 

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2570
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

   


   

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชมโรงเรียนกรุณาใส่หน้ากากอนามัย)

เปิดซัมเมอร์ 25 กันยายน - 27 ตุลาคม 2566 

เปิดเทอมปลาย วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

คุณครู พนักงาน และนักเรียนตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกคนใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png3.png2.png9.png
วันนี้1069
อาทิตย์นี้6415
เดือนนี้32936
รวม473329

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน