สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2557
สถิติใหม่ รวม 52 คน จากนักเรียนที่ไปสอบประมาณ 110 คน
ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558
ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2127 เด็กชาย กฤติน จริตพันธ์ อะตอม
2 3113 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ปิยพัฒน์กิติกุล เปเปอร์
3 3128 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พ่วงเฟื่อง นนเน่
4 3202 เด็กชาย ธีร์ จุลกัณฑ์ กันต์
5 3204 เด็กชาย พิชญุตม์ ตั้งจิตเพียรพงศ์ ชิชิ
6 3206 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล ชะเอม
7 3208 เด็กหญิง กันต์นพัช ลือชาธัญพัฒน์ ข้าวผัด
8 3213 เด็กชาย เมธาศิษฐ์ ขันติอุสาหะกุล อะตอม
9 3214 เด็กชาย ภูริวัจน์ วีระเพ็ชร์ ป้ายป้าย
10 3219 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ อมรศิริวัฒนกุล พริม
11 3225 เด็กชาย ชยุต บัวเพชร มิคกี้
12 3233 เด็กชาย ธนนรินทร์ กล่ำกล่อมจิตร์ พีม
13 3302 เด็กหญิง ฐิติกานต์ ชูพุ่ม ข้าวปุ้น
14 3305 เด็กชาย พชรพล เข็มเพ็ชร์ พีค
15 3306 เด็กชาย ภูผา วงศ์หทัยไพศาล ภูผา
16 3309 เด็กหญิง ชิชา สุขสุวรรณ มิมิว
17 3314 เด็กชาย ญาณิก กตัญญูกุล สิงโต
18 3318 เด็กหญิง ณัฐวรินทร์ ทองคำ เพิร์ล
19 3320 เด็กชาย ธัญเทพ นาวีเรืองรัตน์ ซี
20 3329 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ธนารักษ์วานิช ขิม
21 3332 เด็กหญิง ณัฐณิชา กุศลาศัย ณิชา
22 3334 เด็กหญิง พิมพิศา สังวรศิลป์ ไอย์จัง
23 3336 เด็กหญิง รมนปวีร์ สุนทรานุรักษ์ แป้งหอม
24 3337 เด็กชาย ปรินทร์ ควรบำรุง ปรินทร์
25 3408 เด็กชาย อรรถกฤต อัตถไพศาล แม็ค
26 3411 เด็กหญิง สุธินี ศรีรัตนพงษ์ เต้
27 3423 เด็กชาย อชิระ คงคาลัย ชิระ
28 3424 เด็กหญิง จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา นโม
29 3427 เด็กหญิง ศรินรัตน์ คงพิริยะเมธา แพร
30 3512 เด็กชาย ณภัทร ฬียาพรรณ เป๊ก
31 3515 เด็กหญิง พีรดา เก็จมะยูร เอิร์น
32 3532 เด็กชาย พิทยุตย์ เอื้อสุกิจวัฒนา ฟริงค์
33 3537 เด็กชาย ภาณุภัคค์ อร่ามศรี แพททริค
34 3603 เด็กหญิง พัทธิ์ธีรา ฉี  มะนาว
35 3606 เด็กหญิง ศรุดา พุทธิมนตรี เอด้า
36 3627 เด็กหญิง กานต์สินี ผดุงสุนทรารักษ์ แพรไหม
37 3630 เด็กหญิง พิมพิชา วิเชียรแสน พีช
38 3703 เด็กชาย ปัณณ์ สินธุเชาวน์ ปัน
39 3732 เด็กชาย อิชย์ ฐาปนโสภณ อิชย์
อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)
40 3801 เด็กหญิง จันทรรัตน์  ศิริวรรธนาภา เกรซ
41 3809 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์  ธรรมรักษ์ ธัญญ่า
42 3811 เด็กหญิง อารียา  ห์ลีละเมียร มิ้นท์
43 3814 เด็กชาย นบนที  เห่งสกุล จั๊บ
44 3819 เด็กหญิง พาขวัญ   หาญวงศ์จิรวัฒน์ โฟกัส
45 3834 เด็กหญิง ภคอร   มรรยาวุฒิ มะปราง
46 3836 เด็กหญิง อาภาภัทร   มาสถิรกุล   อินดี้
47 3909 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  ประเสริฐพันธุ์ เอย
48 3918 เด็กหญิง วราษ์  วุฒิวิวัฒน์ชัย เวิ๋น
49 3926 เด็กหญิง ณัชชา  ศิริพันธ์ น้ำ
50 3933 เด็กชาย ญาณันธร  ถาวรสุขาวดี มอร์เก้น
51 3002 เด็กหญิง ณฐมน  เชาวนะปัญจะ นก
52 3031 เด็กหญิง ชนิดา  ชินวิสุทธิ์ นน
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2557
(International Program)
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2333 เด็กชาย พิมพ์พัธ งามเจริญสุขถาวร สู้เฮ้า
2 2615 เด็กชาย ภวัต นาครทรรพ เสือ
3 2221 เด็กชาย ภัฏ วงศ์ถิรพร แดนนี่
4 2910 เด็กหญิง ชัญญา     คุณาวิศรุต แบมแบม
5 2903 เด็กหญิง มณีบุณย์    ศิริวงศ์วัฒนา เกียหลี
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2557
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3308 เด็กหญิง ปทิตตา ปิยมังคลังกูร จีน
2 3312 เด็กชาย ศุภศิษฏ์ เปรมจิตประมวลพล เกื้อ
3 3211 เด็กชาย ศวัส เลาห์อุทัยวัฒนา บุ๊ค
4 3301 เด็กชาย ณรัฐ ชัยพรหมปรสิทธิ์ ไจซ์
5 3324 เด็กหญิง สุภัชรี เจริญกุล ใบเตย
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา2557
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2135 เด็กชาย วสุ ภานุทัต ปลาวาฬ
2 2116 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ งามอัครกุล เปอิน
3 2210 เด็กหญิง สาริศา อิฐงาม ปอนด์
4 2732 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ไทยเจียม กระต่าย
5 3127 เด็กชาย กันต์ธีร์ หรรษาคุณาฒัย พีช
6 3519 เด็กชาย กณิศ วรรณาทิพยาภรณ์ บิ๊กเกอร์
7 2804 เด็กหญิง นภปภัส แสงสุวรรณ์ เมมิ
8 2914 เด็กชาย ปัณณฑัต ศรีสถาน คูเปอร์
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา2557
(International Program)
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2506 เด็กชาย ฉัฐสิปป์ สุรพัฒนานนท์ ตาต้า
2 1132 เด็กหญิง ณัฐธภัสสร ชนะภู ต้นข้าว
3 2612 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์ ฮารุ
4 2602 เด็กหญิง ปุญย์พรรณ ชนกมาตุ ปุญย์
5 2202 เด็กชาย จักรประพาฬ ผ่องศรี แจ็คกี้
6 2802 เด็กหญิง ฐิตารีย์ พงษ์สถิตย์ มินท์
7 2135 เด็กชาย วสุ ภานุทัต ปลาวาฬ

รวมจำนวนนักเรียนที่สอบโรงเรียนสาธิตฯได้ทั้งหมด 77 คน

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2566 ได้ 30 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) 

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2570
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

   


   

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชมโรงเรียนกรุณาใส่หน้ากากอนามัย)

เปิดซัมเมอร์ 25 กันยายน - 27 ตุลาคม 2566 

เปิดเทอมปลาย วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

คุณครู พนักงาน และนักเรียนตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกคนใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png2.png9.png8.png
วันนี้1038
อาทิตย์นี้6384
เดือนนี้32905
รวม473298

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน