สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

คำแนะนำโรงเรียน

     โรงเรียนมุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อม ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างด้านศีลธรรม คุณธรรม โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้ เด็กให้มีความพร้อมในด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ รวมทั้งเน้นวิชาความพร้อม ทางเชาวน์และความรู้รอบตัว โดยสอนไปตามขั้นตอน ไม่เร่งเด็ก รวมถึงการสอนศิลปะ ร้องรำทำเพลง พลศึกษา คอมพิวเตอร์ เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ การเข้าศูนย์อุปกรณ์เฉพาะตัว การเล่นต่างๆ รวมถึงพาไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนและจัดงานแสดงปีใหม่ให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป

โรงเรียนมีการติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โดยผ่านทาง สมุดสื่อสารและการประชุมครูผู้ปกครอง

ปรัชญาโรงเรียน

สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มรรยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม พร้อมที่จะเสริมสร้างให้เด็กมีการพัฒนา และมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดสร้างอาคารอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับอนุบาล โดยเฉพาะสถานที่สะอาดร่มรื่น และปลอดภัยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีการสอนพละ และสอนว่ายน้ำเพื่อสร้างพัฒนาการการใช้มือและเท้า และให้นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ เรามีเภสัชกรให้การดูแลใกล้ชิดต่อ สุขภาพ ตลอดจนควบคุมเรื่องโภชนาการ มีการเตรียมอาหาร ที่ถูกหลักอนามัยต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ และจัดห้องนอนปรับอากาศเพื่อให้เด็กหลับสบาย

ทางโรงเรียนเปิดโรงเรียนแสงโสมในระดับประถมในปีการศึกษา 2545 เพื่อดำเนินนโยบายต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง

ผู้บริหาร

S 43991379

ที่ปรึกษา :

อาจารย์ แสงโสม ริ้วตระกูล
ภ.บ. (เกียรตินิยม)
M.S. (Pharm.) (U.S.A.)
ศษ.บ. (ปฐมวัย)

ผู้อำนวยการ :

อาจารย์ มณฑิรา ทวีสิน
ค.บ.(ศิลปะ , เกียรตินิยม)
M.A. (U.S.A.)

ที่ปรึกษา :

ศ.ดร วิชัย ริ้วตระกูล
Ph.D.(Chem.,1st Class Honour)
(U.S.A)