สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

  • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) เต็ม รับสำรอง
  • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2568 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565) IEP เหลือที่ว่างไม่มาก
  • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2569 ( นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)
  • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2570 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

รับระเบียบการ และจอง Online

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
qr web3


ติดต่อที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ประชาชื่น  02-585-6433, 02-585-5316, 02-910-0300 และ 081-845-2452 

ติดต่อโรงเรียนอนุบาลแสงโสม สัมมากร  02-954-4722 และ 02-954-4723

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 ภาพ ไม่จำกัดขนาด

4. ภาพถ่ายผู้ปกครอง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 ภาพ (ภาพนักเรียน บิดา และมารดา ถ่ายอยู่ในภาพเดียวกันได้)

5. แผนที่บ้าน กรณีใช้รถโรงเรียน

6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาหรือมารดา