สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รับเฉพาะนักเรียนไปกลับ

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ภาพถ่ายนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 ภาพ ไม่จำกัดขนาด
  4. ภาพถ่ายผู้ปกครอง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 1 ภาพ (ภาพนักเรียน บิดา และมารดา ถ่ายอยู่ในภาพเดียวกันได้)
  5. แผนที่บ้าน กรณีใช้รถโรงเรียน
  6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาหรือมารดา
  7. โปรดพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง

ภาคการศึกษา

  ภาคต้น 16 พฤษภาคม–15 กันยายน                                                                                        
  ภาคปลาย 1 พฤศจิกายน–20 กุมภาพันธ์

เวลาเรียน

2 วันแรก โรงเรียนเข้า 08.10 เลิก 10.00 น.
3 วันต่อมา โรงเรียนเข้า 08.10 เลิก 11.30 น.
  สัปดาห์ต่อมา โรงเรียนเข้า 08.00 เลิก 14.30 น.

อาหาร

08.30 น. นม
11.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 น. นมและอาหารว่าง

เครื่องใช้

  • สัปดาห์แรก ทางโรงเรียนจะเตรียมกระเป๋านักเรียนและผ้าปูที่นอน ผู้ปกครองเตรียมกระติกน้ำ ผ้าเช็ดมือ และรองเท้าแตะ 
  • ของใช้ทุกชิ้นต้องเขียนชื่อเล่น วงเล็บอักษรตัวต้นของชื่อจริง
  • ห้ามนำเครื่องเขียน ของเล่น ยาทั้งขวด และของมีค่ามาโรงเรียน

บริการพิเศษ

รถรับส่งปรับอากาศ (คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
อาหารเช้า เย็น

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

ภาษาจีน สอนโดยเหล่าซือที่เชี่ยวชาญการสอนเด็กเล็ก

บัลเลต์ 

รำไทย (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)

เทควันโด สอนโดยคุณครูซึ่งเป็นโค้ชของทีมชาติ   

Lego Kids (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)   

Little Lab (รับเฉพาะนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3)

ดนตรีโคได

ศิลปะ