สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Learn English with fun activities “Physical Education” นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการออกกำลังในวิชาพลศึกษา เช่น กิจกรรม “Hurdle Jumping & Stepping Stones” ทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานในชีวิตประจำวัน และได้ออกกำลังโดยการกระโดดข้ามรั้ว ฝึกการทรงตัวโดยเดินบนหินจำลอง

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี