สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เราเชื่อว่า "การเล่นเป็นการเปิดสมอ" ดังนั้นจึงจัดให้นักเรียนได้ออกกำลังทุกวัน เช่น Playground / Playroom / Play on the lawn / Physical Education / Swimming และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70%นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี