สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานศึกษา ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเพื่อคุ้มครอง ครู นักเรียน บุคลากร ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีการตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของสถานที่  ความปลอดภัย และการตรวจสอบด้านจุลชีววิทยา ตรวจความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร ตรวจตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ ผลตรวจไม่พบสารปนเปื้อนใน หมู ไก่ ผัก ตรวจน้ำดื่ม รวมถึงตรวจห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งใช้ก๊อกน้ำระบบเท้าเหยียบลดการสัมผัส และมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนวัดอุณหภูมิโดยใช้ non contact infrared thermometerและใช้แอลกอฮอล์เจลซึ่งเครื่องจ่ายเป็นแบบอัตโนมัติระบบ infrared ไร้การสัมผัส