สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Learn English with fun activities “Social Studies” นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแปรงฟัน และคำศัพท์-บทสนทนาภาษาอังกฤษ

IEP มี  Native English Speaking Teacher  เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70%