สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Social Studies & Experiment "Water" IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นและสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง "น้ำ" ให้นักเรียนสังเกตน้ำผสมสีที่ถูกดูดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้น และให้นักเรียนปลูกถั่วงอก