สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Project Approach “Weather” activity "Weather Vane" Making an Instrument, Experiment  IEP K.3 โครงงานเรื่อง ภูมิอากาศกิจกรรม ประดิษฐ์เครื่องหาทิศทางลม นักเรียนได้รู้จักวิธีประดิษฐ์เครื่องหาทิศทางลมแบบง่ายๆ และทดลองหาทิศทางลม นักเรียนได้ความรู้และสนุกสนานมากค่ะ

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี