สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Learn English from Music ร้อง เล่น เต้น ฟัง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางดนตรี รู้จักจังหวะ เสียงสูงเสียงต่ำของดนตรี ได้รับความเพลินเพลิน และได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี