สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Education Parks อุทยานการศึกษา การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้เต็มศักยภาพ

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี