สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

การสอนอุปกรณ์เฉพาะตัว เป็นกิจกรรมที่เป็นโปรแกรมเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดมอนเทสซอรี คือมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้โดยการได้กระทำผ่านการฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเปล่งคำพูดได้ถูกต้องชัดเจน / เพื่อให้นักเรียนฝึกการสังเกตโดยใช้ตา  หู / เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้มือทำงานกับอุปกรณ์ได้ด้วยความเพลิดเพลิน และ เพื่อให้นร.สามารถหยิบยกอุปกรณ์ออกมาเมื่อเริ่มต้น  และจัดเก็บได้ถูกต้องเมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จแล้ว  โดยนักเรียนจะเข้าศูนย์เฉพาะตัวครั้งละ 1 คน คุณครูจะสอน-สาธิตให้นักเรียนดูก่อน แล้วจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเปลี่ยนไปสัปดาห์ละ 1 - 2 เรื่องตามเนื้อหาจุดประสงค์ของแต่ละประสบการณ์การเรียนรู้เช่น ชั้น อ.1 การเรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์-ความพร้อมทางเชาวน์ปัญญา ส่วนในชั้น อ.2 - อ.3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และความพร้อมทางเชาวน์ปัญญา เป็นการสอนรายบุคคลโดยใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้อย่างสนุก และเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดี

ในช่วง Summer Camp จะเรียนแบบโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือทำด้วยตนเองจากของจริง ทำให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยชั้นอ.1 เรียนโครงงานเรื่อง “ผัก” และชั้นอ.2 - อ.3 เรียนรู้โครงงานเรื่อง “ภูมิอากาศ” หรือ Weather

ในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการประชุมครูเชิงปฏิบัติการ สาธิตการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนศูนย์เฉพาะตัวและโครงงาน ช่วง Summer Camp 18 มีนาคม – 25 เมษายน 2567  เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ