สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีพิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทงาม  การคัดลายมือ คณิตคิดเร็ว และประกวดระบายสี ของชั้นอนุบาล 1 – 2 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีนักเรียนได้แสดงการไหว้ตามกลอน “พนมมือจรดอก ก้มลงสวยๆ จมูกชนนิ้วด้วย ไหว้สวยจริงเอย”  แสดงการกราบผู้ใหญ่ และการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ อัญชลี วันทา อภิวาท นอกจากนั้นยังแสดงการคิดเลขเร็วให้ท่านผู้ปกครองได้ชมซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงโสอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "เด็กดี ไหว้สวย"