สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มี พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแด่นักเรียน และผู้ปกครอง  ที่นักเรียนจบการศึกษาขั้นแรกของชีวิตในระดับ“ปฐมวัย” โดยคุณครูโรงเรียนอนุบาลแสงโสมตั้งใจในการถ่ายทอดวิชาการ และอบรมคุณธรรมให้นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จนกระทั่งนักเรียนประสบความสำเร็จ ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวถึงความประทับใจในอนุบาลแสงโสม และในงานนี้นักเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทงาม  คณิตคิดเร็ว การคัดลายมือ และการระบายสี ได้ขึ้นรับเกียรติบัตร นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนยังได้แสดงความสามารถบนเวที ในการร้องเพลงประจำโรงเรียน เช่น เพลงมาร์ชแสงโสม  เพลงนักเรียนแห่งแสงโสม  และร้อง-เต้นประกอบเพลงที่ใช้ในการเข้าแถวตอนเช้า ในปีการศึกษานี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 และ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โดยเชิญผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี