สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีการประกวดมารยาทงาม  การคัดลายมือ คณิตคิดเร็วและประกวดระบายสี ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2566 ได้จัดขึ้นในเดือน มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมการไหว้สวยการกราบพระท่าเบญจางคประดิษฐ์อย่างถูกวิธี และการกราบผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีสวยงาม นอกจากนั้นยังมีการประกวดคัดลายมือ เพื่อส่งเสริมการเขียนหนังสือให้เป็นระเบียบ สวยงาม  การประกวดคณิตคิดเร็ว เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และประกวดระบายสีเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ ซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงโสอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "เด็กดี ไหว้สวย"