สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาที่ “EGAT Learning Center” ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสนุกสนาน นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติ เทคโนโลยี และสิ่งมีชีวิต / การผลิตไฟฟ้า / การประหยัดไฟฟ้า / การจำลองการปลูกต้นไม้ในอาคารโดยใช้แสงจากหลอดไฟ LED โดยนักเรียนได้เข้าชมโซนโลกที่ยั่งยืน แสงแห่งสุขนิรันดร์ คืนสู่สมดุล และ สายน้ำแห่งความภูมิใจ เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนสนุกสนานและได้ความรู้มากค่ะ