สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Learn English with fun activities “Physical Education” นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการออกกำลังในวิชาพลศึกษา เช่นกิจกรรม “Cart racing game”, “Going under the arches & zigzag running”,  “Ring toss game” ทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานในชีวิตประจำวัน  IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ทางโรงเรียนเชื่อว่า “การเล่นเป็นการเปิดสมอง” จึงจัดให้นักเรียนได้ออกกำลังทุกวัน เช่น Playground / Play room / Swimming / Physical Education / Play on the Lawn ดังเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกน้อยแจ่มใส ได้วิชา”