สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Project Approach “Energy, Light, & Sound” หรือโครงงานเรื่อง “พลังงาน แสง และ เสียง” นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ 20 กิจกรรม เช่น กิจกรรมเรียนรู้แหล่งกำเนิดแสงโดยประดิษฐ์เป็นสมุดเล่มเล็ก  การเดินทางของแสง  สวนจุด  เราเห็นแสงผ่านมาหรือไม่  การหักเหของแสง  การสะท้อนแสง  ทำแว่นขยายวุ้น  ประดิษฐ์วงล้อเพื่อแสดงว่าแสงประกอบด้วยสีอะไรบ้าง  การรับรู้เสียง  การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง  ประดิษฐ์โมบายแหล่งให้ความร้อน  ประดิษฐ์โมบาย “หมุน หมุน” เพื่อให้นักเรียนทราบว่าอากาศร้อนจะลอยขึ้นข้างบน   และอบขนมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วรับประทาน  เป็นต้น ในแต่ละการทดลองจะเป็นการทดลองสนุกๆ และมีใบงานซึ่งเป็นการบูรณาการวิชาการต่างๆเข้ามาด้วย IEP Program สอนโดย  Native English Speaking Teacher