สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Native English Speaking Teacher ใช้ IPAD ยักษ์ หรือ Interactive Digital Display เป็นสื่อการสอนในวิชา Social Studies เรื่อง Animal เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้อย่างตื่นเต้น สนุกสนาน มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนจะได้เขียนบนหน้าจอ และเล่นเกมการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน