สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

การสอนอุปกรณ์เฉพาะตัว เป็นกิจกรรมที่เป็นโปรแกรมเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดมอนเทสซอรี คือมุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้โดยการได้กระทำผ่านการฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยนักเรียนจะเข้าศูนย์เฉพาะตัวครั้งละ 1 คน คุณครูจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อน แล้วจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเปลี่ยนไปสัปดาห์ละ 1 - 3 เรื่องตามเนื้อหาจุดประสงค์ของแต่ละประสบการณ์การเรียนรู้เช่น ชั้น อ.1 การเรียนรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์โดยการวางลูกกระดุมให้ตรงกับตำแหน่งที่กำหนดไว้ กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้รางวัลสื่อการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ

วางวงกลม

ส่วนในชั้น อ.2 - อ.3 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และความพร้อมทางเชาวน์ปัญญา เป็นการสอนรายบุคคลโดยใช้ชุดการสอน สื่อการสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้อย่างสนุก และเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดี ในวันที่ 15 - 16 พ.ค. 66 ได้มีการประชุมครูเชิงปฏิบัติการ สาธิตการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนศูนย์เฉพาะตัวช่วงเปิดเทอม เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด 19 อย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากอนามัย 100%และเว้นระยะห่าง