สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีการประกวดมารยาทงาม   คณิตคิดเร็ว การคัดลายมือ และระบายสี ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2565 ได้จัดขึ้นในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมการไหว้สวย การกราบพระท่าเบญจางคประดิษฐ์อย่างถูกวิธี และการกราบผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีสวยงาม การประกวดคณิตคิดเร็ว เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีการประกวดคัดลายมือ เพื่อส่งเสริมการเขียนหนังสือให้เป็นระเบียบ สวยงาม   และประกวดระบายสีเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ ซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงโส อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "เด็กดี ไหว้สวย"