สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Social Studies K.1 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วย “มาดื่มนมกันเถอะ”

ให้นักเรียนรู้จักนมที่ได้จากสัตว์และจากพืช รู้จักสัตว์ที่ให้นมแก่เรา และทราบถึงประโยชน์ของนม 

นักเรียนแสดงบทบามสมมุติการรีดนมวัว นักเรียนสนุกสนานมากค่ะ