สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือตามตารางสอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เหล่าซือมีเทคนิคการสอนที่สนุก ใช้เพลง เกม ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีทักษะทางภาษาจีน และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน