สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 นักเรียนทุกคนได้เรียนคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งตามตารางสอน โดยอาจารย์มณฑิรา ทวีสิน ได้เขียนโปรแกรมมัลติมีเดียตามหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้วิชาการอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมี Native English-Speaking Teacherและคุณครูไทย ดูแลอย่างใกล้ชิด