สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับคุณครูไทย มีคุณครูผู้ช่วยไทยอีก 1-2 ท่าน และเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนได้เรียน Conversation   กับ Native English-Speaking Teacherเพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออก