สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2562

รวม 48 คนจากนักเรียนที่ไปสอบ200 คน

ประกาศผลวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3106

เด็กหญิง

ธิราภา

กล่อมแล้ว

โบนา

2

3108

เด็กชาย

ปัญญ์

โชติคุณ

ลูกโม่

3

3122

เด็กชาย

พากฤต

รูปเอี่ยม

แพลงตอน

4

3131

เด็กชาย

ธีร์

ทองใบ

ธีร์

5

3207

เด็กหญิง

พรอาสาฬห์

เอื้อสุวัฒน์

อันโกะ

6

3209

เด็กชาย

พุทธวิโมกข์

ไตชิละสุนทร

พุดพุด

7

3224

เด็กหญิง

กานต์พิชชา

วิชิวานิเวศน์

โมเน่ต์

8

3225

เด็กชาย

ภูมิ

เตชะเดช

ไอดิน

9

3228

เด็กหญิง

ธันย์วรา

เสียงชื่นจิตร

นิริน

10

3237

เด็กหญิง

ภาวันดา

หาญจิระวุฒิวงศ์

ไลท์

11

3302

เด็กชาย

มาฆะ

แม้นสุวรรณ

เคคอป

12

3307

เด็กหญิง

อันนา

ปัทมดิลก

อันนา

13

3311

เด็กหญิง

ชนัญญ์วรัตน์

มโนสุทธิ

ทอฝัน

14

3313

เด็กหญิง

สิรินารา

วิเรขรัตน์

น้ำหนุน

15

3320

เด็กชาย

ปัณณวิชญ์

ลาภเจริญวงศ์

วิน

16

3325

เด็กหญิง

พริมา

ฐิติพัฒนะกูล

พรีม(พ)

17

3330

เด็กชาย

ภัทรเวท

อัษฎมงคล

โซล่าร์

18

3402

เด็กชาย

อาณน

ทรัพย์บุญรอด

อาณน

19

3407

เด็กชาย

ภนวัชร์

อัศวสัมฤทธิ์

แอลฟ่า

20

3415

เด็กชาย

ชวิน

สินาโรจน์

ชิน

21

3425

เด็กชาย

ณัฐชัย

ทองขาว

ฟอร์ม

22

3429

เด็กหญิง

ณปภัช

พงศกรพฤฒิกุล

แบมบี้

23

3436

เด็กหญิง

เตชิตา

อนุรักษ์ชัยพงศ์

ออเร้นจ์

24

3501

เด็กชาย

ธีร์ธนา

ศรีบุญมา

ซีเค

25

3503

เด็กชาย

ศีลวิชญ์

โพธิ์งาม

ชัตเตอร์

26

3519

เด็กหญิง

ปุณณดา

พุทธชน

โพนี่ย์

27

3522

เด็กชาย

จิรณัท

โตทินา

ปัณณ์(จ)

28

3524

เด็กชาย

ยชญชวิศ

ตันทวีวงศ์

อิปโป้

29

3624

เด็กหญิง

ธัญญ์ศิรดา

ทัศนียพันธุ์

เฟย์

30

3627

เด็กหญิง

ชริณทิพย์

นิธิกุลตานนท์

อิ่ม

31

3702

เด็กหญิง

พริมา

วัฒนะภราดร

ไอจิ

32

3707

เด็กหญิง

กัญณภัทร

อำนวย

มินนี่

33

3714

เด็กชาย

ภูมิพัฒน์

บุญศิริพันธ์

ภูมิ

34

3736

เด็กชาย

พลภัทร

อ่อนชุม

ต้นไม้

35

3806

เด็กหญิง

ชัชชญา

ปาณินท์

แสนดี

36

3807

เด็กชาย

วรินพัทธ์

เองมหัสสกุล

เมก้า

37

3812

เด็กหญิง

ปวริศา

สงคราม

อลิซ

38

3814

เด็กหญิง

ปิยธิดา

ภิญโญภานุวัฒน์

ธิดา

39

3817

เด็กชาย

พอศรันย์

ปั้นนกเขียว

พอช

อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

40

3801

เด็หญิง

กฤษลดา

ว่องคงคาเทพ

 ดาด้า

41

3809

เด็กชาย

ศุกลณัฏฐ์

หิรัญจิตรพลชนะ

ข้าวปุ้น

42

3834

เด็กหญิง

พัทธนันท์

หิรัญจิตรพลชนะ

ข้าวหอม

43

3902

เด็กชาย

ภักดี

โชคพิพัฒน์ไพบูลย์

ปกป้อง

44

3918

เด็กชาย

 ธนกฤต

ธรรมบุตร

 เปก้า

45

3919

เด็กชาย

วรปรัชญ์

ชินวิรัตน์ชัย

วินวิน

46

3004

เด็กหญิง

 รัชญา

สาธุเสน

อุ่น

47

3011

เด็กหญิง

พิมภัสสรา

 สุขใย

ยูไน

48

3036

เด็กหญิง

นาฬิกา

จิบถากรณ์

 สีเทียน

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2562

International Program รวม 17 คน (สถิติใหม่)

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2222

เด็กหญิง

ไอยวริญญ์

อิงคยุทธวิทยา

มิลิน

2

2433

เด็กชาย

ภูมิฟ้า

ฟูเฟื่องมงคลกิจ

ภูมิฟ้า

3

2506

เด็กหญิง

กัญญ์ณณัฏฐ์

อิงคณิสร

หว่า หวา

4

2526

เด็กชาย

นพณดล

ไวยรัชพานิช บัลนาลังก์

นีโอ

5

2527

เด็กชาย

ภีมพีรวิษญ์

วิสุทธิเสน

ภีม

6

2821

เด็กหญิง

ณัฐพร

กิจเจริญศักดิ์กุล

มายด์

7

2901

เด็กชาย

ชยาวิชญ์

อินทเสม

โอกาส

8

2921

เด็กหญิง

ธัญญ์พิธา

กุวัชกะพันธ์

ธัญญ์

9

3203

เด็กชาย

วิชญะ

วรกิจวิบูลย์

ปุณณ์

10

3204

เด็กชาย

วิชญ์

วรกิจวิบูลย์

ปัญญ์

11

3322

เด็กหญิง

สฤษชา

จรัสเสถียร

เปตอง

12

3416

เด็กชาย

ศวิษฐ์

วัฒนชีวโนปกรณ์

ฟรัง

13

3434

เด็กหญิง

ชลชญา

จันทนกูล

ดีดี้

14

3437

เด็กชาย

ปฏิวัติ

สุคนธประดิษฐ

โรบิ้น

15

3717

เด็กชาย

เขมณัฐ

กิจเจริญศักดิ์กุล

ไนน์

16

อป.2/8

เด็กหญิง

รินรฎา

สุตตเขตต์

รดา

17

อป.2/9

เด็กหญิง

เอรดา

ไชยพร

เอแคลร์