สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2568

เรื่อง      กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2568

เรียน     ท่านผู้ปกครองที่นับถือ ทราบ

การมอบตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ยื่นเอกสารสำคัญทั้งหมด ได้แก่ใบสมัครเรียนซึ่งได้แนบมาด้วย (กรุณากรอกข้อมูล) และยื่นเอกสารต่างๆที่แจ้งไว้ด้านล่างในใบสมัคร ได้แก่

            - สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

            - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

            - สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

            - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

            - รูปถ่ายนักเรียน บิดา และมารดา ขนาดใดก็ได้

  • พบคุณครูประจำชั้น (ภาคปกติครูไทย / IEP ครูไทย-Native) (ถ้าท่านมาตามกำหนดเวลาด้านล่าง) กรณีที่มีข้อควรระวังพิเศษเกี่ยวกับนักเรียน เช่น การแพ้อาหาร  ขอความกรุณาท่านแจ้งกับคุณครูประจำชั้น รับตารางสอน
  • ได้รับทราบระเบียบต่างๆของโรงเรียน
  • พานักเรียนลองชุดนักเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะเตรียมชุดนักเรียนให้พร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดเทอม
  • รับอุปกรณ์ของนักเรียน

ท่านผู้ปกครองที่จะพานักเรียนมามอบตัว และพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น จำกัด 2 ท่าน

(ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาพบคุณครูที่รร. สามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยผ่าน Zoom ได้ ท่านละประมาณ 5 – 10 นาที โดยนัดหมายกับคุณครูผ่านไลน์ส่วนตัว ตามวัน - เวลาที่ผู้ปกครอง และคุณครูสะดวก)

กำหนดการมอบตัวมีดังนี้

ชั้นเรียน

วันที่มอบตัว

เวลามอบตัว

K.1/1

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

7:00 – 9:00 น.

อ.1/2

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

10:00 – 12:00 น.

อ.1/3

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567

7:00 – 9:00 น.

อ.1/4

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567

10:00 – 12:00 น.

K.1/5

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567

13:00 – 15:00 น.

K.1/6

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

7:00 – 9:00 น.

K.1/7

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567

10:00 – 12:00 น.

K.1/8

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567

7:00 – 9:00 น.

K.1/9

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567

10:00 – 12:00 น.

K.1/10

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567

13:00 – 15:00 น.

กรุณากลับตามรอบเวลาของท่าน เพื่อทางโรงเรียนจะเตรียมทำความสะอาดสำหรับรอบต่อไป ขอบพระคุณค่ะ

ขอความกรุณาท่านชมวิดีโอปฐมนิเทศโดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ค่ะ

QR ปฐมนิเทศที่รร. ประชาชื่น 68