สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา 2566 รวม 47 คน

เซนต์คาเบรียล 1

เซนต์คาเบรียล 2

รายชื่อนักเรียนชั้นอ.3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านการสอบเข้าชั้นป.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา2567 รวม 47 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3106

เด็กชาย

คณพศ

กรงไกร

คูเปอร์

2

3108

เด็กชาย

คีริน

สุอนันตประกิจ

เทม

3

3120

เด็กชาย

ศักดิ์เศรษฐิ์

จิรนันทศักดิ์

มีตังค์

4

3209

เด็กชาย

พงษ์ธาณัฐ

โตทัดเจริญ

โคลวิ่นท์

5

3211

เด็กชาย

ชวิน

คงเชื้อ

ชวิน

6

3213

เด็กชาย

ภูริต

พุมมะริน

ไอเฟล

7

3217

เด็กชาย

วรพล

วัชรพุกก์

ไทเกอร์

8

3306

เด็กชาย

ณัฐเศรษฐ

สำเนียงงาม

ชิริว

9

3310

เด็กชาย

ณภัทร

ด่านอำไพ

พอร์ช

10

3317

เด็กชาย

ภูผา

อุดมประเสริฐดี

ภูผา

11

3325

เด็กชาย

เขษมศิลป์

จงเจริญรุ่งโรจน์

เขม

12

3406

เด็กชาย

กฤตพส

เหล่าพรรณราย

กลิตเตอร์

13

3407

เด็กชาย

กฤชพล

เหล่าพรรณราย

กัสโต้

14

3428

เด็กชาย

ภัทริศวร์

ม่วงกล่ำ

นำทัพ

15

3431

เด็กชาย

ภีมพัฒน์

เล็กสรรเสริญ

เจแปน

16

3514

เด็กชาย

ธีธัช

มีไชยโย

แต๊งค์

17

3518

เด็กชาย

ติณณ์

จิตบรรจง

ติณณ์

18

3526

เด็กชาย

ภีมพศ

ไตรเลิศสมุทร

จอมพลัง

19

3601

เด็กชาย

อรัชวิณทร์

วงศ์นภากาญจน์

เอพี

20

3614

เด็กชาย

ปวริศ

โสภา

คูการ์

21

3626

เด็กชาย

รณกฤต

กิจวัตร์

เกียร์

22

3704

เด็กชาย

อนาดินทร์

รอดอ่วม

อดิน

23

3705

เด็กชาย

ธาวิน

โกมลมาลย์

วินวิน

24

3712

เด็กชาย

อาชว์

ซาอิโต

อ๊ะ

25

3724

เด็กชาย

ราเมศ

นิ่มมั่นคงเจริญ

คุน

26

3726

เด็กชาย

วุฒิกร                

ชวศิริกุลฑล

เจ้าคุณ

27

3801

เด็กชาย

ธฤติมัต

แสวงรุจิธรรม

พัตเตอร์

28

3802

เด็กชาย

พัชร

รอยตระกูล

ออมเพชร

29

3806

เด็กชาย

ธีร์วินท์

วงศ์ประไพโรจน์

กาย

30

3810

เด็กชาย

นพณัช

ถั่วทอง

มาเวล

31

3811

เด็กชาย

วริศ

วรทวีธำรง

เฉิน

32

3814

เด็กชาย

ธนกฤต

ทรัพยสาร

เจ้าคุณ

33

3817

เด็กชาย

ณฐพัฒน์

กาญจนสุดา

ณพัฒน์

34

3819

เด็กชาย

ปรัตถกร

สรานุกูล

คิน (ป)

35

3821

เด็กชาย

นรภัทร

นรกานต์กร

โฟโต้

36

3823

เด็กชาย

พชรกฤต

รุ่งทิวากรกิจ

พีเจ

37

3902

เด็กชาย

โสภณวิชญ์

ณรินทร์ศักดิ์ชัย

อันดา

38

3904

เด็กชาย

นิติพงษ์

ผ่องศรี

ฮะจิ

39

3014

เด็กชาย

เมธา

วังกาวี

แมมมอธ

40

3009

เด็กชาย

จุลวรรธน์

งามวิไลภรณ์

จุนเป

41

3023

เด็กชาย

จิณณเจตน์

งามวิไลภรณ์

จินเบ

42

อป.380

เด็กชาย

วชิรวิทย์

คุปตถิรวัฒน์

เทมส์

43

อป.3802

เด็กชาย

ชินารัฐ

สกุณาธวงศ์

ท่าน

44

อป3813

เด็กชาย

ภาคิน

จรัสอรรถกร

ไตรตั้น

45

อป.3827

เด็กชาย

อริย์ธัช

 เจริญวิศาล

ธอร์

46

อป.3903

เด็กชาย

ปัจธัญ

สุขพูล

พุฒิ

47

อป.3909

เด็กชาย

ธบดินทร์

 เจริญวิศาล

ริว