สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

สถิติจำนวนนักเรียนชั้นอ.3 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบเข้าโรงเรียนต่างๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ได้

โรงเรียนที่นักเรียนสอบเข้าได้

จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าได้ (คน)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

36

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

11 (เข้าชั้นอ.3)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program

7

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

50

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

3

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

10

โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

1

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

3

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

12

โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์

2

โรงเรียนราชินีบน

12

โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ (สามเสน)

2

โรงเรียนราชวินิต

1

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1