สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ศิษย์เก่าอนุบาลแสงโสม ได้รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

a

b

c

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกฤติน กุลรัตนรักษ์ หรือน้องมิก ศิษย์เก่าอนุบาลแสงโสมรุ่นที่ 18 จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2548 ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติว่าเป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ความประพฤติดีตลอดหลักสูตรปริญญาตรี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนปัจจุบัน

 

ปัจจุบัน นายกฤติน หรือน้องมิก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 และได้ทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ University of Washington เมือง Seattle ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว และโรงเรียนอนุบาลแสงโสมเป็นอย่างยิ่ง