สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)

สมศ web

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้ระดับคุณภาพดีมากทั้งสามมาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก / กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี ดังนี้ การที่อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล คณะครูโรงเรียนอนุบาลแสงโสมร่วมกันดำเนินการผลิตสื่อเทคโนโลยี ถอดบทเรียนหน่วยต่างๆในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมานำเสนอในโปรแกรม PowerPoint โหลดภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเสมือนจริง เป็นสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทำสื่อเทคโนโลยีใช้ทุกชั้นเรียนและฝึกการนำเสนอได้ทุกคน เก็บสื่อหรือลงใน file ลงในคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน และสามารถหยิบมาจัดประสบการณ์ให้เด็กในห้อง Smart classroom ที่มีจอ LED ขนาดใหญ่เห็นภาพได้ชัดเจนน่าสนใจเด็กจำเรื่องราวเหตุการณ์ได้ติดตัวไปนาน ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ในแนวทางปฏิบัติสถานศึกษาควรนำไปเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นได้มีสื่อเทคโนโลยีนำไปใช้บ้าง เพื่อเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี และเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะและช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่นๆต่อไป