สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2563
 รวม 52 คน จากนักเรียนที่ไปสอบ 198 คน
ประกาศผลวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564
ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3105 เด็กหญิง ศมนันท์ กลิ่นเกษร เฟรซ
2 3108 เด็กชาย วริศอัศว์ ธีระศิลป์ เชน
3 3114 เด็กชาย กวินท์ แก้วพิพัฒน์ วิน(ก)
4 3122 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญช่วย สายป่าน
5 3126 เด็กหญิง ณพีรัตน ตันไล้ นลิน
6 3135 เด็กหญิง พิมพ์นารา อึ้งถาวรดี ข้าวหอม
7 3201 เด็กหญิง เพียรพร สุธรัชต์จีรกุล เลิฟ
8 3202 เด็กชาย ภาม ภัทรเบญจพล ภาม
9 3208 เด็กชาย อิสระ จังสกุล อเล็กซ์
10 3211 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีสาคร จิ๊กซอว์
11 3214 เด็กชาย ธนวิณ ขุททะกะพันธ์ วิน
12 3217 เด็กหญิง ธันย์ธิชา รักษา เท็น
13 3218 เด็กหญิง หรรษชล ปณิธานธรรม อลิน
14 3219 เด็กชาย คุณานนท์ กวินวงศ์ไพบูลย์ เซฟ
15 3223 เด็กหญิง ภัทรอร บุญญสิริกูล ภัทร
16 3229 เด็กหญิง ณฤดี แจ้งกระจ่าง นะดี
17 3233 เด็กหญิง ชนันณ์ชิฎา ปฏิสัมภิทาวงศ์ ณดา
18 3301 เด็กชาย ฐกรกฤตย์ กาญจนคช เทจิ
19 3305 เด็กหญิง กฤษญา อุกฤษฎ์ดุษฎี ลอยแก้ว
20 3309 เด็กหญิง จิรฐา กุลวานิช เจนน่า
21 3316 เด็กชาย ศุภสิงห์ ยุวนิชยากุล โฮม
22 3317 เด็กชาย สิรธีร์ รุจิพัฒนพงศ์ นาวา
23 3318 เด็กหญิง พัชรมณฑ์ ลักษณ์สุวงศ์ ปิ่นมุก
24 3321 เด็กชาย ณฐพรรธ รุ่งเรือง ภูมิ
25 3333 เด็กหญิง ลินลดา เปล่งรัศมี ลิน
26 3336 เด็กหญิง สุวิภา สันตินธรกุล เพลง
27 3403 เด็กชาย พศวีร์ ธีระกุลชาญยุทธ นะโม(พ)
28 3407 เด็กชาย รภัฐถ์กรฆ์ สิริอารยพัฐ ยูตะ
29 3408 เด็กหญิง ณฐอร อัตต์สินทอง อาโป
30 3414 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ เชาวน์รัตนกวี ปุณณ์(ณ)
31 3430 เด็กชาย ชันวินท์ กันทาธรรม พีม
32 3606 เด็กชาย จักรายุทธ เครือสุนทรวานิช สกาย(จ)
33 3607 เด็กชาย พชร ณ ลำพูน ฟาโรห์
34 3615 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ชีวธนาคุปต์ ธัญธัญญ์
35 3627 เด็กหญิง ดิศญาฎา สุขสุมิตร ไข่มุก
36 3630 เด็กชาย เด่นภูมิภัทร โรจนวราภรณ์ ต้นหนาว
37 3633 เด็กหญิง ธนพร ปรัชญาชัยพิมล เฌอเอม
38 3717 เด็กหญิง ณรัก บุญเสนอ เลอา
39 3722 เด็กชาย ญาณกร คงน้อย กัปตัน
40 3803 เด็กชาย พุฒิกานต์ ผลประสิทธิ์ เฟิร์ส
41 3804 เด็กชาย พชร ชัยประเสริฐ คิน
42 3820 เด็กชาย พิรัชย์ ดำริสุ พาวเวอร์
43 3827 เด็กชาย พีรดนย์ วิบูลย์ศิริชัย เซน
44 3917 เด็กชาย พงศกร ยิ้มกิจบริหาร เพชร
อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)
45 3901 เด็กชาย ธริศ  หงสกุล ป๊อน
46 3902 เด็กหญิง กวินทิพย์  วนาพันธพรกุล แอมแปร์
47 3906 เด็กหญิง พาขวัญ  กาญจนประภากุล หยก
48 3916 เด็กหญิง ปุณิกา  นนทะโชติ ข้าวหอม
49 3917 เด็กหญิง วิวิศนา  พรหมจันทร์ ของขวัญ
50 3919 เด็กชาย ภาคิน  การปลื้มจิตต์ นินจา
51 3922 เด็กชาย คูณสินธุ์  ฉัตรตะวัน คุณ
52 3923 เด็กชาย เทวา วัดสิงห์ เทวา
 
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2563
(International Program) รวม 15 คน
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2213 เด็กชาย ธนวิชญ์ อึงขจรกุล คิโด้
2 2426 เด็กหญิง เพลินพิชญา ปานเอม อันนา
3 2707 เด็กหญิง รศา วัฒนชีวโนปกรณ์ เฟรญ่า
4 2801 เด็กหญิง ลภัสรดา สีขำ เบลล์
5 2824 เด็กหญิง อริสา สุกใส พลอยใส
6 2907 เด็กชาย วิชชา อัศวก้องเกียรติ แจ้ง
7 2920 เด็กหญิง อิลญาฎา รัตนจันทร์ อิญญ่า
8 2922 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ วชิระสิทธาศักดิ์ ปุณย์(ว)
9 2925 เด็กชาย อริยพนธ์ ทรัพย์กรานนท์ ยูเอส
10 3231 เด็กหญิง ญาดา เตชะเดช อิงดาว
11 3306 เด็กชาย ณพัฒน์ วัฒนกิจ เจซี
12 3318 เด็กหญิง พัชรมณฑ์ ลักษณ์สุวงศ์ ปิ่นมุก
13 3505 เด็กหญิง จันทรกานต์ ภิญญาเกษม จันทร์เจ้า
14 อป.2/8 เด็กหญิง ทิพนที เคนท์ นิกรพันธุ์ พิต้า
15 อป.3/8 เด็กหญิง หยก ตันติชาติวัฒน์ โรสซาลิน
           
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2563 รวม 16 คน
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3212 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา  ติรสุวรรณวาสี นารา
2 3214 เด็กชาย ธนวิณ ขุททะกะพันธ์ วิน
3 3216 เด็กชาย ภาสกร ศรีจักร์ ต้นสน
4 3229 เด็กหญิง ณฤดี แจ้งกระจ่าง นะดี
5 3232 เด็กหญิง กวิสรา อัศวกำธร จิงเกิ้ลเบล
6 3302 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธนอรรถเศรษฐ์ เซน
7 3318 เด็กหญิง พัชรมณฑ์ ลักษณ์สุวงศ์ ปิ่นมุก
8 3319 เด็กหญิง จิณห์นิภาห์ สุนทรพิพิธ แพทตี้
9 3323 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุวรรณภัทรกุล เคนคุง
10 3327 เด็กหญิง อัญณิตา คีรีวัชรินทร์ ไอด้า
11 3332 เด็กหญิง อภิชญา นภดลปรีชาวัฒน์ น้ำปั่น
12 3426 เด็กหญิง ณศรา สว่างใจ เนเน่(ณ)
13 3436 เด็กชาย อัคคารักษ์ อัครชัยไพศาล ธามม์
14 3924 เด็กหญิง กวินทรา กิตติธเนศวร เอวา
15 อป.3813 เด็กหญิง อนันตญา พึ่งน้อย บุญ
16 อป.3929 เด็กหญิง พริษฐ์ชา เด่นดวงบริพันธุ์ พรีส