สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เป็นที่น่าภูมิใจว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ว่า โรงเรียนอนุบาลแสงโสม มีระดับคุณภาพ "ดีมาก" ทุกมาตรฐาน ได้แก่ ๑. คุณภาพของเด็ก  ๒. กระบวนการบริหารและจัดการ ๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี จากที่คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

 

12

21

31