สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน

  • ได้รับรางวัลสื่อการสอนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้น 1 ท่าน และครูผู้ช่วย 3 ท่าน
  • กิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนครบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

ด้านร่างกาย กีฬาสี

ด้านร่างกาย กีฬาสี

ด้านร่างกาย Physical Education
สอนโดย Native English Speaking Teacher

ด้านสังคมงานแสดงประจำปี
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก

ด้านสังคม การเล่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ด้านสังคม การเล่นห้องนุ่มนิ่ม

ด้านสติปัญญา ใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย

ด้านสติปัญญา ทดลองวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ด้านอารมณ์ การเล่นเป็นการเปิดสมอง

ด้านอารมณ์ สวดมนต์

ด้านอารมณ์ เชืญเทียน ฝึก EQ.

ด้านอารมณ์ ฝึกสมาธิ

การเรียนแบบโครงงาน Project Approach

เป็นการเรียนตามความสนใจ และความต้องการของนักเรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็กๆได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น

นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระทำ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และมีการเรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

Conversation กับ Native English Speaking Teacher

ร้องเพลง เต้น กับ Native English Speaking Teacher

Physical Education กับครูต่างชาติ

เรียนดนตรีโคได

เรียนเมโลเดี้ยน

วาดภาพกำแพงสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร

อุทยานการศึกษา

เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ

Mind Map แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำ พร้อมนักเรียนชั้นอ.3นำเสนอโครงงาน เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออก

นักเรียนนำเสนอโครงงาน

นักเรียนช่วยกันนำเสนอโครงงาน

นำเสนอโครงงานเป็นภาาอังกกฤษ

นิทรรศการโครงงาน เชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพ่อแม่อาสา.

กิจกรรมพ่อแม่อาสา

การแสดงประจำปี

ทัศนศึกษา Kidzania

กิจกรรมเสรี

เลือกเล่นตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ เล่นบทบาทสมมุติ ศูนย์อิสระ กระโดดแทรมโพลีน 

เล่นห้องหนูน้อยพาเพลินหรือห้องเล่นนุ่มนิ่ม วิ่งเล่นสนามหญ้า หรือเล่นกลางแจ้ง