สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

คำแนะนำโรงเรียน

     โรงเรียนมุ่งเน้นการเสริมสร้างด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อม ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างด้านศีลธรรม คุณธรรม โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้ เด็กให้มีความพร้อมในด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ รวมทั้งเน้นวิชาความพร้อม ทางเชาวน์และความรู้รอบตัว โดยสอนไปตามขั้นตอน ไม่เร่งเด็ก รวมถึงการสอนศิลปะ ร้องรำทำเพลง พลศึกษา คอมพิวเตอร์ เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ การเข้าศูนย์อุปกรณ์เฉพาะตัว การเล่นต่างๆ รวมถึงพาไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนและจัดงานแสดงปีใหม่ให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป

โรงเรียนมีการติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โดยผ่านทาง สมุดสื่อสารและการประชุมครูผู้ปกครอง

ปรัชญาโรงเรียน

สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มรรยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม พร้อมที่จะเสริมสร้างให้เด็กมีการพัฒนา และมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดสร้างอาคารอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับอนุบาล โดยเฉพาะสถานที่สะอาดร่มรื่น และปลอดภัยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีการสอนพละ และสอนว่ายน้ำเพื่อสร้างพัฒนาการการใช้มือและเท้า และให้นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ เรามีเภสัชกรให้การดูแลใกล้ชิดต่อ สุขภาพ ตลอดจนควบคุมเรื่องโภชนาการ มีการเตรียมอาหาร ที่ถูกหลักอนามัยต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ และจัดห้องนอนปรับอากาศเพื่อให้เด็กหลับสบาย

ทางโรงเรียนเปิดโรงเรียนแสงโสมในระดับประถมในปีการศึกษา 2545 เพื่อดำเนินนโยบายต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของนักเรียนตามความต้องการของผู้ปกครอง

ผู้บริหาร

S 43991379

ที่ปรึกษา :

อาจารย์ แสงโสม ริ้วตระกูล
ภ.บ. (เกียรตินิยม)
M.S. (Pharm.) (U.S.A.)
ศษ.บ. (ปฐมวัย)

ผู้อำนวยการ :

อาจารย์ มณฑิรา ทวีสิน
ค.บ.(ศิลปะ , เกียรตินิยม)
M.A. (U.S.A.)

ที่ปรึกษา :

ศ.ดร วิชัย ริ้วตระกูล
Ph.D.(Chem.,1st Class Honour)
(U.S.A)