สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดการประชุมครู ผู้ปกครองในเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน – โรงเรียน โดยจัดที่โรงเรียนแสงโสม ระดับประถม ครั้งละ 2 ห้องเรียน โดยอาจารย์มณฑิรา ทวีสิน ผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแบบฝึกหัดซึ่งใช้แนวคิดเรื่องสีช่วยในการเรียนภาษาไทย โดยสีดำคือพยัญชนะสีแดงคือรูปสระ สีฟ้าคือตัวสะกด และสีเขียวคือวรรณยุกต์ วิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน กิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเสริมทักษะต่างๆ และแนะนำหลักสูตร โรงเรียนแสงโสม ระดับประถม โดยอาจารย์ แสงโสม ริ้วตระกูล อาจารย์เขมวดี วิเศษศิริ

จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยแยกห้องระหว่างคุณครูประจำชั้นและผู้ปกครอง คุณครูอธิบายเรื่องกิจกรรม-การเรียนการสอนในห้องและแลกเปลี่ยนปัญหากัน ซึ่งเป็นประโยชน์มากและสุดท้ายเป็นการพาชม Open House ของโรงเรียนแสงโสม ระดับประถม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับประถมศึกษาต่อไป