สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Native English Speaking Teacher สอนวิชา I.Q. หรือความพร้อมทางเชาวน์ปัญญาโดยใช้ IPAD ยักษ์ขนาดจอ 65 นิ้ว นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดบน IPAD ยักษ์ ทำให้นักเรียน เรียนอย่างตื่นเต้น สนุกสนาน เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

IEP มี  Native English Speaking Teacher  เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70%