สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

 Conversation “Wake up in the morning” ร้องเพลงภาษาอังกฤษ พร้อมเสริม Phonics กับครูต่างชาติ

ภาคปกติ เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ 6 คาบต่อสัปดาห์ ในวิชา Conversation , Physical Education, Art, Social Studies, Puppet Show Teacher สำเนียงดี มีประสบการณ์การสอน