สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนทุกคนได้แสดงงานประจำปีเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน และจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่อยากจะเรียน ได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตย  และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงงานคุณครูจะจัดนิทรรศการโครงงานเพื่อแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน นักเรียนจะได้พูดหน้าห้องเพื่อนำเสนอโครงงานด้วยเป็นการฝึกการกล้าแสดงออก  ทางโรงเรียนได้เชิญท่านผู้ปกครองมาชมนิทรรศการโครงงาน ชมกิจกรรมต่างๆที่บุตรหลานทำ และร่วมทำกิจกรรมกับุบตรหลาน ช่วงนิทรรศการโครงงานในปีการศึกษา 2566 นี้จัดขึ้นในวันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนชื่นชอบและมีความสุขมากค่ะ