สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

นักเรียนเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างสนุกสนานในบรรยากาศ Halloween