สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา2566

รวม 36 คน

ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3109

เด็กหญิง

นลิน

กุลกวิน

ลิน

2

3121

เด็กหญิง

ชลิญธร

ก้องธนัชภาคิน 

พาย

3

3206

เด็กหญิง

เอวาลิน

อภิชาตสุภาพขจร

เอวา

4

3207

เด็กหญิง

ธิษตยา

แสนอิสระ

มาตา

5

3214

เด็กชาย

ธราทิช

วงศ์มั่นกตัญญู

พาย

6

3215

เด็กชาย

ปัณณวิชณ์

วัชรเกษมสินธุ์

ปุณย์

7

3219

เด็กชาย

ปุญญพัฒน์

มานะศิลป์

อาเธอร์

8

3225

เด็กหญิง

นันท์นภัสร

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

ยูจิน

9

3228

เด็กหญิง

กันติชา

เอื้อธีรศรัณย์

ทิชา

10

3231

เด็กชาย

ธนพิสิษฐ์

วิชิวานิเวศน์

มอนเต้

11

3232

เด็กชาย

ทฤนห์นภัทร

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

มาวิน

12

3301

เด็กชาย

ภูภณรัช

เปล่งรัศมี

ภู

13

3302

เด็กชาย

ปภาวิน

สงคราม

อัลมอนด์

14

3309

เด็กหญิง

พิมพ์นารา

สัตยุตม์

เกล

15

3311

เด็กหญิง

ชนัญชิดา

รุ่งเรือง

พราว

16

3313

เด็กหญิง

พริมฟ้า

เต้าประยูร

แต็งแต็ง

17

3319

เด็กหญิง

กัญณฐา

อำนวย

อันนา

18

3323

เด็กหญิง

เกริตา

อินหว่าง

สเกล

19

3328

เด็กหญิง

อันธิยารัชย์

มโนสุทธิ

ทอรุ้ง

20

3331

เด็กหญิง

รชิตา

รัตนเจริญ

ปริม

21

3404

เด็กชาย

ติณณ์เตชิต

พงศ์ทวีทรัพย์

คุณณ

22

3420

เด็กหญิง

ปาณดา

สุขทอง

ณดา

23

3531

เด็กหญิง

เอวาลิน

ทุมมาศ

เอวา

24

3534

เด็กหญิง

พนิตพิชา

วัฒนะภราดร

เอมิ

25

3606

เด็กหญิง

พิมพ์สุข

สุวรรณทัต

จินจิน

26

3629

เด็กชาย

ณัฐกิตติ์

นฤพรกมล

พอล

27

3632

เด็กชาย

รัญชน์

ปัญญาดี

รันรัน

28

3917

เด็กหญิง

พาขวัญ

มณีสังข์

แพนด้า

29

3921

เด็กหญิง

นิตย์ชาญดรา

ค้าเจริญ

ชาญดร้า

30

3016

เด็กชาย

ธาวิน

ดิลกธนากุล

สกาย(ธ)

31

2134

เด็กหญิง

เอวาดา

ลภนะพันธ์

มีเดีย

32

อป.3/8

เด็กหญิง

พิชญ์ณี

อุณหเสรี

ลูกพีช

33

อป.3/8

เด็กชาย

ณภัค

ศรีสมศักดิ์

แมคไมค์

34

อป.3/8

เด็กชาย

ทิพย์ธันวา

ธีโอ นิกรพันธุ์

แพนเตอร์

35

อป.3/8

เด็กหญิง

สุรดา

ธรรมบุตร

เปกัส

36

อป.3/9

เด็กชาย

ปุณณวิทย์

นภาวรานนท์

ปุญย์

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2566 รวม 13 คน

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.3/1

เด็กชาย

ภณภัค

คงรักษาคุณ

ภีม

2

อ.3/1

เด็กหญิง

อมนลดา

อินเนียร

พริมใจ

3

อ.3/2

เด็กหญิง

อัยย์รฎา

เอื้อเสถียรพงศ์

ลลิล

4

อ.3/2

เด็กชาย

กิตติพิพัฒน์

กิตติธเนศวร

เอเธน

5

อ.3/2

เด็กชาย

ดนย์ณภัทร

วิบูลย์ศิริชัย

เซฟ

6

อ.3/4

เด็กชาย

ปุณณวิช

โรจนวิชัยวัฒน์

ต้นปุญญ์

7

อ.3/5

เด็กชาย

ภัททสิทธิ์

ดิษยะศริน

เจได

8

K.3/7

เด็กหญิง

พิมพ์นิภา

หงษ์นิกร

ธิชา

9

K.3/8

เด็กหญิง

พิชญาภา

เวชมาลีนนท์

ไอลีน

10

K.3/8

เด็กชาย

นรภัทร

นรกานต์กร

โฟโต้

11

อ.3/10

เด็กหญิง

ธนวรรณ

รัตนฤกษ์ขจร

เมจิ

12

อ.3/10

เด็กชาย

สุรีย์เดช

ชินราช

เจได

13

อป K.3/9

เด็กชาย

ปุณวัฑฒ์

นนทะโชติ

ข้าวเจ้า

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2566

International Program รวม 7 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.2/3

เด็กหญิง

เปรียบดุจเดือน

ยัญญลักษณ์

ปาลิน

2

K.2/6

เด็กชาย

กัษณ

เทศรำพรรณ

กัสโต้

3

K.2/7

เด็กหญิง

ออมขวัญ วรรณสถิตย์

นิลนนท์

ออร่า

4

K.2/9

เด็กชาย

ภาคิณ

หาญทองคำ

ทิม

5

อป K.2/8

เด็กชาย

กิตติทัต

ลิ้มมณฑล

ไจ่ไจ๋

6

K.3/9

เด็กหญิง

ลลิลดา

สุวรรณอำไพ

ลลิลน์

7

K.3/9

เด็กชาย

ปริณ

ทิพธนารัชพงศ์

ปริณ

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา2566 รวม 50 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3106

เด็กชาย

คณพศ

กรงไกร

คูเปอร์

2

3108

เด็กชาย

คีริน

สุอนันตประกิจ

เทม

3

3120

เด็กชาย

ศักดิ์เศรษฐิ์

จิรนันทศักดิ์

มีตังค์

4

3209

เด็กชาย

พงษ์ธาณัฐ

โตทัดเจริญ

โคลวิ่นท์

5

3211

เด็กชาย

ชวิน

คงเชื้อ

ชวิน

6

3213

เด็กชาย

ภูริต

พุมมะริน

ไอเฟล

7

3217

เด็กชาย

วรพล

วัชรพุกก์

ไทเกอร์

8

3306

เด็กชาย

ณัฐเศรษฐ

สำเนียงงาม

ชิริว

9

3310

เด็กชาย

ณภัทร

ด่านอำไพ

พอร์ช

10

3317

เด็กชาย

ภูผา

อุดมประเสริฐดี

ภูผา

11

3325

เด็กชาย

เขษมศิลป์

จงเจริญรุ่งโรจน์

เขม

12

3406

เด็กชาย

กฤตพส

เหล่าพรรณราย

กลิตเตอร์

13

3407

เด็กชาย

กฤชพล

เหล่าพรรณราย

กัสโต้

14

3428

เด็กชาย

ภัทริศวร์

ม่วงกล่ำ

นำทัพ

15

3430

เด็กชาย

ทินกฤต

วุฒิสมบัติ

ตินติน

16

3431

เด็กชาย

ภีมพัฒน์

เล็กสรรเสริญ

เจแปน

17

3514

เด็กชาย

ธีธัช

มีไชยโย

แต๊งค์

18

3518

เด็กชาย

ติณณ์

จิตบรรจง

ติณณ์

19

3526

เด็กชาย

ภีมพศ

ไตรเลิศสมุทร

จอมพลัง

20

3601

เด็กชาย

อรัชวิณทร์

วงศ์นภากาญจน์

เอพี

21

3614

เด็กชาย

ปวริศ

โสภา

คูการ์

22

3626

เด็กชาย

รณกฤต

กิจวัตร์

เกียร์

23

3704

เด็กชาย

อนาดินทร์

รอดอ่วม

อดิน

24

3705

เด็กชาย

ธาวิน

โกมลมาลย์

วินวิน

25

3710

เด็กชาย

จิราวัช

มิลินทานุช

เจได

26

3712

เด็กชาย

อาชว์

ซาอิโต

อ๊ะ

27

3724

เด็กชาย

ราเมศ

นิ่มมั่นคงเจริญ

คุน

28

3726

เด็กชาย

วุฒิกร                

ชวศิริกุลฑล

เจ้าคุณ

29

3801

เด็กชาย

ธฤติมัต

แสวงรุจิธรรม

พัตเตอร์

30

3802

เด็กชาย

พัชร

รอยตระกูล

ออมเพชร

31

3806

เด็กชาย

ธีร์วินท์

วงศ์ประไพโรจน์

กาย

32

3810

เด็กชาย

นพณัช

ถั่วทอง

มาเวล

33

3811

เด็กชาย

วริศ

วรทวีธำรง

เฉิน

34

3814

เด็กชาย

ธนกฤต

ทรัพยสาร

เจ้าคุณ

35

3817

เด็กชาย

ณฐพัฒน์

กาญจนสุดา

ณพัฒน์

36

3819

เด็กชาย

ปรัตถกร

สรานุกูล

คิน (ป)

37

3821

เด็กชาย

นรภัทร

นรกานต์กร

โฟโต้

38

3823

เด็กชาย

พชรกฤต

รุ่งทิวากรกิจ

พีเจ

39

3902

เด็กชาย

โสภณวิชญ์

ณรินทร์ศักดิ์ชัย

อันดา

40

3904

เด็กชาย

นิติพงษ์

ผ่องศรี

ฮะจิ

41

3014

เด็กชาย

เมธา

วังกาวี

แมมมอธ

42

3009

เด็กชาย

จุลวรรธน์

งามวิไลภรณ์

จุนเป

43

3023

เด็กชาย

จิณณเจตน์

งามวิไลภรณ์

จินเบ

44

อป K.3/8

เด็กชาย

วชิรวิทย์

คุปตถิรวัฒน์

เทมส์

45

อป K.3/8

เด็กชาย

ชินารัฐ

สกุณาธวงศ์

ท่าน

46

อป K.3/8

เด็กชาย

ภาคิน

จรัสอรรถกร

ไตรตั้น

47

อป K.3/8

เด็กชาย

อริย์ธัช

 เจริญวิศาล

ธอร์

48

อป K.3/9

เด็กชาย

ปัจธัญ

สุขพูล

พุฒิ

49

อป K.3/9

เด็กชาย

ธบดินทร์

 เจริญวิศาล

ริว

50

อป K.3/9

เด็กชาย

ชวภณ

 จงนภาศิริกูล

เก้า

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีการศึกษา2566 รวม 10 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.3/1

เด็กชาย

ปัณณวิชญ์

พาน

ปันปัน

2

อ.3/3

เด็กชาย

พชร

ศรีมานพ

ปลาวาฬ

3

อ.3/3

เด็กชาย

ปณพัฒน์

ศิรินันท์ธนานนท์

สกาย

4

อ.3/3

เด็กชาย

ณัฐพัฒน์

ศิรินันท์ธนานนท์

สไมล์

5

อ.3/4

เด็กชาย

ธกร

สินธวาลัย

ณนนท์

6

K.3/7

เด็กชาย

โตษิน

ศรีสุวรรณ

ติณณ์

7

K.3/8

เด็กชาย

ธฤติมัต

แสวงรุจิธรรม

พัตเตอร์

8

K.3/9

เด็กชาย

ภาวัต

อินทร์ติยะ

ไบรตัน

9

K.3/9

เด็กชาย

ธีรพิชญ์

บูรพาแสงสูรย์

ภาม

10

อป K.3/9

เด็กชาย

อชิระ

เลิศไฝ่คุณธรรม

แอชตั้น

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ปีการศึกษา2566 รวม 12 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.3/2

เด็กหญิง

ณณิริณณ์

โกสัลล์ประไพ

ณิริณ

2

อ.3/2

เด็กหญิง

พีรญา

จันทร์วุฒิศิลป์

ไบรท์

3

อ.3/3

เด็กหญิง

ณัฏฐินี

พับบรรจง

มินา

4

อ.3/3

เด็กหญิง

พริมฟ้า

เต้าประยูร

แต็งแต็ง

5

อ.3/3

เด็กหญิง

สาริศา

สุทธิพรพาณิชย์

ครีม

6

อ.3/4

เด็กหญิง

ธัญญานันท์

บุณยบุตร

เอวา

7

อ.3/4

เด็กหญิง

ณัชชา

กมลศรี

เพลง

8

อ.3/4

เด็กหญิง

ณิชชา

กมลศรี

เพลิน

9

อ.3/4

เด็กหญิง

ภิญญาพัชญ์

นิยมการ

ลูกพีช

10

K.3/7

เด็กหญิง

พิมพ์นิภา

หงษ์นิกร

ธิชา

11

K.3/9

เด็กหญิง

ฐิรภา

ภุมรินทร์

เฌอแตม

12

K.3/9

เด็กหญิง

กันทิชา

ลิ้มไพบูลย์

นับเงิน

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรปีการศึกษา2566 รวม 11 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.2/2

เด็กชาย

ปัณณธร

วิจิตรรตนากร

บีต้า

2

อ.2/3

เด็กชาย

นพพิชญ์

ลิ้มสาพรหม

นพ

3

อ.2/3

เด็กชาย

นรินทร์

พิพัฒหัตถกุล

ไนน์

4

K.2/7

เด็กชาย

สิร์ปพัศณ์

สัญญานุจิต

เดล

5

อ.2/10

เด็กหญิง

ภัทรวดี

ฤดีสุนันท์

ผิง

6

อ.3/2

เด็กหญิง

สพัชญ์นันทน์

จีรชนาสิน

ฟินฟิน

7

อ.3/3

เด็กชาย

นนทิ

ณ ป้อมเพชร

ณะณณ

8

อ.3/6

เด็กชาย

ไกรนรุตม์

พิชวัชร์จิรฐา

แพทเตอร์

9

K.3/8

เด็กหญิง

ปณิดา

จารุพินิจกุล

ไดมอนด์

10

K.3/9

เด็กชาย

ปภินวัช

คงมั่น

ผา

11

K.3/9

เด็กชาย

กันตินันท์

ล้อศิรินันท์

สกาย

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)ปีการศึกษา 2566 รวม 3 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

K.3/8

เด็กชาย

ต้นปัณณ์

ตัณฑะตะนัย

ต้นปัณณ์

2

K.3/8

เด็กชาย

ภัทรพล

ศรีอินทรา

บู

3

K.3/9

เด็กชาย

ชยณัฐ

ไตรยสุทธิ์

เก้า

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 รวม 3 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.2/2

เด็กหญิง

ริณณฎา

อัครกฤติยากร

ณดา

2

K.2/8

เด็กหญิง

บุษบิณฑ์

ศรีวรรณบูรณ์

พิต้า

3

อ.3/10

เด็กหญิง

ภัทรวดี

ฤดีสุนันท์

ผิง

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญ (คอนแวนต์) ปีการศึกษา 2566

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

K.3/9

เด็กหญิง

อริสรา

สิทธิไตรวัฒน์

อริส

2

K.3/9

เด็กหญิง

กันทิชา

ลิ้มไพบูลย์

นับเงิน

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์ดอมินิค ปีการศึกษา 2566

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

K.3/8

เด็กชาย

คีริน

วงศ์สุรินทร์

คีธ