สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2564

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3129

เด็กหญิง

พิมพ์วราห์

พิมพ์สุวรรณ

แบมบู

2

3136

เด็กหญิง

ภัทรวดี

ศรีดี

ต้นหอม

3

3204

เด็กหญิง

อัยย์รดา

โพธิ์งาม

อาย

4

3207

เด็กหญิง

ชณมล

สารันต์

เกรซ

5

3229

เด็กชาย

อิงควัชร์

โพธิ์งาม

อิงค์

6

3301

เด็กชาย

ณัฐพัชร์

เอกสุภาพันธุ์

โฟล์ค

7

3333

เด็กหญิง

ศศิวรา

เชี่ยวสมุทร

มิกิ

8

3411

เด็กหญิง

ปุญชรัศมิ์

เผ่าผาง

แพรไหม

9

3518

เด็กชาย

ชัยกฤต

เรืองรัตน์

โจโจ

10

3521

เด็กชาย

วชิรวิชญ์

นันทวงศ์

มาร์วิน

11

3524

เด็กหญิง

อัญพัชญ์

อริยพัชญ์พล

แพรไหม

12

3532

เด็กหญิง

ฐานิดา

ซอกิ่ง

เอย

13

3625

เด็กหญิง

ณัทณลัลน์

ธนรัตน์เดชากร

ลันตา

14

3629

เด็กหญิง

ชนิตร์นันท์

ด้ายดำ

เฟรน

15

3701

เด็กชาย

อณัฐพันธ์

ใจมงคลชวรัตน์

ไกด์

16

3708

เด็กชาย

ปาณัสม์กมล

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

มูมิน

17

3818

เด็กชาย

มาวิน

ภัทรฐิตินันท์

แซลมอน

18

3910

เด็กหญิง

ธีร์ลดา

ศรีบุญมา

ซีลีน(ธ)

19

อป.3/8

เด็กหญิง

ปุณณดา

สันติชาติงาม

อลิส

20

อป.3/9

เด็กชาย

ภัทระ

รัชตะทรัพย์

แอนดี้

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2564

International Program

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2115

เด็กหญิง

เจณณ์

เจียมโชติพัฒนกุล

เจณณ์

2

2202

เด็กหญิง

ณัฐชาวีย์

อาภรณ์ทิพย์

ฮารุ

3

2325

เด็กหญิง

สิรินทร์

สุทัศน์วรวุฒิ

เฌอแตม

4

2333

เด็กหญิง

ภูมิภัสสร

เชวงโชติก

ภู มิ

5

2727

เด็กชาย

ณัฏฐภูมิ

จารุภูมิ

ฟีนิกซ์

6

2806

เด็กหญิง

วฤณดา

พงศ์สิริพิพัฒน์

มินนี่

7

2816

เด็กหญิง

ออมบุญ

วรรณสถิตย์ นิลนนท์

แอริน

8

2906

เด็กหญิง

ปิยธิดา

ทรัพย์รุ่งโรจน์

ไอด้า

9

2908

เด็กชาย

พาวิน

จันทรสกุล

วิคเตอร์

10

อป.2913

เด็กหญิง

พิภพา

ตรีเดช

พิภพา

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2564

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3214

เด็กชาย

พชรวัฒน์

อันดารา

เจโก้

2

3220

เด็กหญิง

อริสรา

พลภักดี

อลิส

3

3307

เด็กหญิง

ณัทณลัลน์

ชยาวัฒน์กุลชัย

มีม

4

3311

เด็กชาย

ธนัสสรณ์

ชวลิตมณเฑียร

เคนตะ

5

3314

เด็กหญิง

ณัฏฐรินทร์

จันทรสกุล จ้าว

อัญอัญ(ญ)

6

3317

เด็กหญิง

ธารรดา

กัลยากิตติกุล

พอดี

7

3321

เด็กหญิง

พิรดา

ฐิติพัฒนะกูล

พราว

8

3323

เด็กชาย

เจษภ์จิณก์ตา

อัครวโรดม

จิณตา

9

3419

เด็กหญิง

ณัฐนันท์

สิริมหาไชยกุล

เคท

10

3816

เด็กหญิง

ลภัสรดา

ปิ่นประยงค์

กีตาร์

11

3909

เด็กชาย

บรรยวัสถ์

ตัญตรัยรัตน์

นิวเยียร์

12

อป.3/8

เด็กหญิง

ปุญญิศา

เอื้อเบญจกุล

เฌอบัว

13

อป.3/9

เด็กชาย

ภัสพัชร

ธุระเสร็จ

ภัทภัท

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ปีการศึกษา 2564

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3108

เด็กชาย

สิริพัชรพนธ์

ดีอุดมวงศา

เอเธนส์

2

3209

เด็กชาย

รวิศชนม์

พึ่งประสิทธิ์

ข้าวตัง

3

3214

เด็กชาย

พชรวัฒน์

อันดารา

เจโก้

4

3216

เด็กชาย

เดชนิน

เม่งช่วย

นนท์

5

3221

เด็กชาย

รภัทร

สุทธินันท์

รภัทร

6

3230

เด็กชาย

ขุนพล

สังวรเจต

ขุนพล

7

3233

เด็กชาย

พีรเชษฐ์

ตรีสุพัฒน์ศิลป์

พีโอ้

8

3304

เด็กชาย

อภิวิชญ์

พฤกษา

เคณจิ

9

3323

เด็กชาย

เจษภ์จิณก์ตา

อัครวโรดม

จิณตา

10

3327

เด็กชาย

พิทย์สิฐ

กรัณย์สุกสี

ธันวา

11

3331

เด็กชาย

ปุณยวีร์

วงค์ธานี

โชกุน

12

3337

เด็กชาย

กฤตติภัสต์

สามงามดี

ภู

13

3409

เด็กชาย

นาวา

ประจักษ์จิตต์

นาวา

14

3415

เด็กชาย

ณชพล

สอดสุข

โชกุน

15

3418

เด็กชาย

ชีวานนท์

ทศไกร

มาวิน

16

3431

เด็กชาย

ยศวีร์

วิชาชัย

ต้นกล้า

17

3434

เด็กชาย

เรวิณ

แสงอ่อน

เร

18

3501

เด็กชาย

กรภพ

เพชรศักดิ์

ดีเดย์

19

3503

เด็กชาย

ปัญญ์

โกมลสุทธิ์

คุมะ

20

3509

เด็กชาย

ภวินท์

ไตรเลิศสมุทร

แข็งแกร่ง

21

3510

เด็กชาย

ธันวา

สกุลทองวัฒนา

เซย่า

22

3519

เด็กชาย

จักรภัทร

อริยะบุญศิริ

วินเทอร์

23

3529

เด็กชาย

ปัณณวิชญ์

โสภา

เซจิ

24

3627

เด็กชาย

กฤษฏ์เตชินท์

จันทร์ภักดี

โชวา

25

3635

เด็กชาย

ธันน์วา

เตชวลัยศรี

พีโอ

26

3708

เด็กชาย

ปาณัสม์กมล

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

มูมิน

27

3727

เด็กชาย

สิรสิทธิ์

อินทรประเสริฐ

พอร์ช

28

3810

เด็กชาย

พลวัฒน์

เบญจพงษ์วิมล

โนเอล

29

3813

เด็กชาย

อาชวิน

ถนอมกิตติ

เอิร์ลวิน

30

3825

เด็กชาย

ภูดิส

เพิ่มพูน

โฮม

31

3905

เด็กชาย

เปรมปุณณ์

จันทร์รัศมีวิไล

ปุณณ์(จ)

32

3907

เด็กชาย

พลัฏฐ์

ศรีเลิศวรกุล

ปั้น

33

อป.3/8

เด็กชาย

ธนพัต

นาคสว่างพร

กู๊ด

34

อป.3/8

เด็กชาย

อริญชย์

ชูจิตารมย์ สุวรรณทัต

บุ๊ก

35

อป.3/9

เด็กชาย

ภัสพัชร

ธุระเสร็จ

ภัทภัท

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา 2564

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2210

เด็กหญิง

ภัสมน

แก้วเขื่อน

พราว

2

2320

เด็กหญิง

ณัฐธกานต์

ไกรวัลย์

มะนาว

3

3237

เด็กหญิง

ณิชาภา

จีรชนาสิน

ฟาฟา

4

3319

เด็กชาย

กัณฐพงศ์

สายสมบูรณ์

เลตั้น

5

3332

เด็กชาย

ภัคภาคิน

กุลไทย

อันเฌ่ร์

6

3335

เด็กหญิง

ญารินดา

จีนเจนพจน์

เอญ่า(ญ)

7

3701

เด็กชาย

อณัฐพันธ์

ใจมงคลชวรัตน์

ไกด์

8

2002

เด็กกชาย

ปุณณภัทร

กรรณสูตร

มีโชค