สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เซนต์คาเบรียล50

เซนต์คาเบรียล502

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปีการศึกษา2566 รวม 50 คน

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3106

เด็กชาย

คณพศ

กรงไกร

คูเปอร์

2

3108

เด็กชาย

คีริน

สุอนันตประกิจ

เทม

3

3120

เด็กชาย

ศักดิ์เศรษฐิ์

จิรนันทศักดิ์

มีตังค์

4

3209

เด็กชาย

พงษ์ธาณัฐ

โตทัดเจริญ

โคลวิ่นท์

5

3211

เด็กชาย

ชวิน

คงเชื้อ

ชวิน

6

3213

เด็กชาย

ภูริต

พุมมะริน

ไอเฟล

7

3217

เด็กชาย

วรพล

วัชรพุกก์

ไทเกอร์

8

3306

เด็กชาย

ณัฐเศรษฐ

สำเนียงงาม

ชิริว

9

3310

เด็กชาย

ณภัทร

ด่านอำไพ

พอร์ช

10

3317

เด็กชาย

ภูผา

อุดมประเสริฐดี

ภูผา

11

3325

เด็กชาย

เขษมศิลป์

จงเจริญรุ่งโรจน์

เขม

12

3406

เด็กชาย

กฤตพส

เหล่าพรรณราย

กลิตเตอร์

13

3407

เด็กชาย

กฤชพล

เหล่าพรรณราย

กัสโต้

14

3428

เด็กชาย

ภัทริศวร์

ม่วงกล่ำ

นำทัพ

15

3430

เด็กชาย

ทินกฤต

วุฒิสมบัติ

ตินติน

16

3431

เด็กชาย

ภีมพัฒน์

เล็กสรรเสริญ

เจแปน

17

3514

เด็กชาย

ธีธัช

มีไชยโย

แต๊งค์

18

3518

เด็กชาย

ติณณ์

จิตบรรจง

ติณณ์

19

3526

เด็กชาย

ภีมพศ

ไตรเลิศสมุทร

จอมพลัง

20

3601

เด็กชาย

อรัชวิณทร์

วงศ์นภากาญจน์

เอพี

21

3614

เด็กชาย

ปวริศ

โสภา

คูการ์

22

3626

เด็กชาย

รณกฤต

กิจวัตร์

เกียร์

23

3704

เด็กชาย

อนาดินทร์

รอดอ่วม

อดิน

24

3705

เด็กชาย

ธาวิน

โกมลมาลย์

วินวิน

25

3710

เด็กชาย

จิราวัช

มิลินทานุช

เจได

26

3712

เด็กชาย

อาชว์

ซาอิโต

อ๊ะ

27

3724

เด็กชาย

ราเมศ

นิ่มมั่นคงเจริญ

คุน

28

3726

เด็กชาย

วุฒิกร                

ชวศิริกุลฑล

เจ้าคุณ

29

3801

เด็กชาย

ธฤติมัต

แสวงรุจิธรรม

พัตเตอร์

30

3802

เด็กชาย

พัชร

รอยตระกูล

ออมเพชร

31

3806

เด็กชาย

ธีร์วินท์

วงศ์ประไพโรจน์

กาย

32

3810

เด็กชาย

นพณัช

ถั่วทอง

มาเวล

33

3811

เด็กชาย

วริศ

วรทวีธำรง

เฉิน

34

3814

เด็กชาย

ธนกฤต

ทรัพยสาร

เจ้าคุณ

35

3817

เด็กชาย

ณฐพัฒน์

กาญจนสุดา

ณพัฒน์

36

3819

เด็กชาย

ปรัตถกร

สรานุกูล

คิน (ป)

37

3821

เด็กชาย

นรภัทร

นรกานต์กร

โฟโต้

38

3823

เด็กชาย

พชรกฤต

รุ่งทิวากรกิจ

พีเจ

39

3902

เด็กชาย

โสภณวิชญ์

ณรินทร์ศักดิ์ชัย

อันดา

40

3904

เด็กชาย

นิติพงษ์

ผ่องศรี

ฮะจิ

41

3014

เด็กชาย

เมธา

วังกาวี

แมมมอธ

42

3009

เด็กชาย

จุลวรรธน์

งามวิไลภรณ์

จุนเป

43

3023

เด็กชาย

จิณณเจตน์

งามวิไลภรณ์

จินเบ

44

อป K.3/8

เด็กชาย

วชิรวิทย์

คุปตถิรวัฒน์

เทมส์

45

อป K.3/8

เด็กชาย

ชินารัฐ

สกุณาธวงศ์

ท่าน

46

อป K.3/8

เด็กชาย

ภาคิน

จรัสอรรถกร

ไตรตั้น

47

อป K.3/8

เด็กชาย

อริย์ธัช

 เจริญวิศาล

ธอร์

48

อป K.3/9

เด็กชาย

ปัจธัญ

สุขพูล

พุฒิ

49

อป K.3/9

เด็กชาย

ธบดินทร์

 เจริญวิศาล

ริว

50

อป K.3/9

เด็กชาย

ชวภณ

 จงนภาศิริกูล

เก้า