สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 รวม 36 คน

เกษตรweb

ขอแสดงความยินดีแด่ท่านผู้ปกครองและนักเรียน อนุบาลแสงโสม ชั้นอ.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถม 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 36 คนค่ะ

รายชื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2566

รวม 36 คน

ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3109

เด็กหญิง

นลิน

กุลกวิน

ลิน

2

3121

เด็กหญิง

ชลิญธร

ก้องธนัชภาคิน 

พาย

3

3206

เด็กหญิง

เอวาลิน

อภิชาตสุภาพขจร

เอวา

4

3207

เด็กหญิง

ธิษตยา

แสนอิสระ

มาตา

5

3214

เด็กชาย

ธราทิช

วงศ์มั่นกตัญญู

พาย

6

3215

เด็กชาย

ปัณณวิชณ์

วัชรเกษมสินธุ์

ปุณย์

7

3219

เด็กชาย

ปุญญพัฒน์

มานะศิลป์

อาเธอร์

8

3225

เด็กหญิง

นันท์นภัสร

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

ยูจิน

9

3228

เด็กหญิง

กันติชา

เอื้อธีรศรัณย์

ทิชา

10

3231

เด็กชาย

ธนพิสิษฐ์

วิชิวานิเวศน์

มอนเต้

11

3232

เด็กชาย

ทฤนห์นภัทร

ปึงพิพัฒน์ตระกูล

มาวิน

12

3301

เด็กชาย

ภูภณรัช

เปล่งรัศมี

ภู

13

3302

เด็กชาย

ปภาวิน

สงคราม

อัลมอนด์

14

3309

เด็กหญิง

พิมพ์นารา

สัตยุตม์

เกล

15

3311

เด็กหญิง

ชนัญชิดา

รุ่งเรือง

พราว

16

3313

เด็กหญิง

พริมฟ้า

เต้าประยูร

แต็งแต็ง

17

3319

เด็กหญิง

กัญณฐา

อำนวย

อันนา

18

3323

เด็กหญิง

เกริตา

อินหว่าง

สเกล

19

3328

เด็กหญิง

อันธิยารัชย์

มโนสุทธิ

ทอรุ้ง

20

3331

เด็กหญิง

รชิตา

รัตนเจริญ

ปริม

21

3404

เด็กชาย

ติณณ์เตชิต

พงศ์ทวีทรัพย์

คุณณ

22

3420

เด็กหญิง

ปาณดา

สุขทอง

ณดา

23

3531

เด็กหญิง

เอวาลิน

ทุมมาศ

เอวา

24

3534

เด็กหญิง

พนิตพิชา

วัฒนะภราดร

เอมิ

25

3606

เด็กหญิง

พิมพ์สุข

สุวรรณทัต

จินจิน

26

3629

เด็กชาย

ณัฐกิตติ์

นฤพรกมล

พอล

27

3632

เด็กชาย

รัญชน์

ปัญญาดี

รันรัน

28

3917

เด็กหญิง

พาขวัญ

มณีสังข์

แพนด้า

29

3921

เด็กหญิง

นิตย์ชาญดรา

ค้าเจริญ

ชาญดร้า

30

3016

เด็กชาย

ธาวิน

ดิลกธนากุล

สกาย(ธ)

31

2134

เด็กหญิง

เอวาดา

ลภนะพันธ์

มีเดีย

32

อป.3/8

เด็กหญิง

พิชญ์ณี

อุณหเสรี

ลูกพีช

33

อป.3/8

เด็กชาย

ณภัค

ศรีสมศักดิ์

แมคไมค์

34

อป.3/8

เด็กชาย

ทิพย์ธันวา

ธีโอ นิกรพันธุ์

แพนเตอร์

35

อป.3/8

เด็กหญิง

สุรดา

ธรรมบุตร

เปกัส

36

อป.3/9

เด็กชาย

ปุณณวิทย์

นภาวรานนท์

ปุญย์