สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

จุฬาเพิ่มเจไดweb

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2566 รวม 13 คน

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

อ.3/1

เด็กชาย

ภณภัค

คงรักษาคุณ

ภีม

2

อ.3/1

เด็กหญิง

อมนลดา

อินเนียร

พริมใจ

3

อ.3/2

เด็กหญิง

อัยย์รฎา

เอื้อเสถียรพงศ์

ลลิล

4

อ.3/2

เด็กชาย

กิตติพิพัฒน์

กิตติธเนศวร

เอเธน

5

อ.3/2

เด็กชาย

ดนย์ณภัทร

วิบูลย์ศิริชัย

เซฟ

6

อ.3/4

เด็กชาย

ปุณณวิช

โรจนวิชัยวัฒน์

ต้นปุญญ์

7

อ.3/5

เด็กชาย

ภัททสิทธิ์

ดิษยะศริน

เจได

8

K.3/7

เด็กหญิง

พิมพ์นิภา

หงษ์นิกร

ธิชา

9

K.3/8

เด็กหญิง

พิชญาภา

เวชมาลีนนท์

ไอลีน

10

K.3/8

เด็กชาย

นรภัทร

นรกานต์กร

โฟโต้

11

อ.3/10

เด็กหญิง

ธนวรรณ

รัตนฤกษ์ขจร

เมจิ

12

อ.3/10

เด็กชาย

สุรีย์เดช

ชินราช

เจได

13

อป K.3/9

เด็กชาย

ปุณวัฑฒ์

นนทะโชติ

ข้าวเจ้า