มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

รายชื่อนร.สอบเข้ารร.สาธิตเกษตรฯ สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตรฯ ปีการศึกษา2552

ข่าวสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2553 เทอม 1 ฉบับที่ 3รายชื่อนร.สอบเข้ารร.สาธิตเกษตรฯ สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตรฯ ปีการศึกษา2552
 

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปีการศึกษา 2552
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล  
1 3113 ด.ญ. ณัชชา   คันธกุลดุษฏี  
2 3124 ด.ช. ลภัส   สุวรรณประทีป  
3 3125 ด.ญ. ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด  
4 3202 ด.ช. กันต์กวี     สายอุทยาน     
5 3212 ด.ช. รชต   อนันต์  
6 3229 ด.ญ. ณภาสุ   บุณยเกียรติ  
7 3230 ด.ญ. พิมพ์วรดา   หิรัณย์เตชะ  
8 3232 ด.ช. ปวิธ    ล่ำซำ  
9 3233 ด.ช. ปริตต์    ล่ำซำ  
10 3301 ด.ญ. ขวัญบิดา   วัฒนาศรมศิริ  
11 3303 ด.ช. ธนกร   อภินิเวศ  
12 3304 ด.ช. เชน   ศรีผดุงธรรม  
13 3307 ด.ช. ณัฐภัทร   แสงทองสถิตย์  
14 3324 ด.ญ. นภัสพร   อมรศิริวัฒนกุล  
15 3325 ด.ช. ศุภณัฐ   คุณากรพันธุ์  
16 3328 ด.ญ. รวีนิภา   จูงใจจารุมาศ  
17 3407 ด.ช. ธีภพ   เกาไศยนันท์  
18 3413 ด.ญ. ศุภณัฐชยา   ลงยันต์  
19 3419 ด.ช. สิรวิชญ์   ทองกุม  
20 3422 ด.ช. ธีริน   โชติชัยชรินทร์  
21 3425 ด.ญ. บุณยศรี   คงพานิช  
22 3504 ด.ญ. ภัทรมน   ตันติสุญญตา  
23 3507 ด.ญ แก้วเกล้า     ภิญโญภัสสร   
24 3513 ด.ช. ดุลยวัต   เสรีวิวัฒนา  
25 3520 ด.ช. ธีรวีร์   แก้วคงคา  
26 3528 ด.ญ. ไปรยา   พรรคพานิช  
27 3606 ด.ญ. นราวิชญ์    ประเทืองสุขพงษ์  
28 3724 ด.ช. ปุณยวีร์   สุวรรณวารี  
29 3825 ด.ญ. พิชญ์สินี   สินธวาลัย  
30 3838 ด.ญ. ณัฐณิชา    ลาภลมูล  
31 3907 ด.ญ. ณัฐกฤตา  กันตชูเวสศิริ  
32 3917 ด.ช. ศุภกร   อมรวิวัฒน์  
33 3918 ด.ช. ศุภกฤต   โชคชัยธรรม  
34 3924 ด.ช. ธนกฤต   สอดศรี  
35 3938 ด.ช. ศิรภัส   ศิริธรรม  
36 3004 ด.ช. ภานุวรรธน์   สุวรรณนาคินทร์  
37 3005 ด.ญ. สุชญา    ตั้งสุณาวรรณ  

 

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         ปีการศึกษา 2552
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล  
1 3114 ด.ช. พชรพล วีระเพ็ชร์  
2 3229 ด.ญ. ณภาสุ  บุณยเกียรติ  
3 3237 ด.ญ. ณัฐธิดา โถวประเสริฐ  
4 3534 ด.ช. สิรภพ พัฒนะอรุณ  
5 3606 ด.ช. นราวิชญ์ ประเทืองสุขสมพงษ์  
6 3616 ด.ช. สรวิศ พัฒนะอรุณ  
7 3904 ด.ช. ภูริ ศรัทธาพิสิฐ  
8 3911 ด.ช. รัชพล บัวหุ่ง  
9 3108 ด.ญ. ปุณณภา บุลสุข  

 

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย           ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร         ปีการศึกษา 2552
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล  
1 2205 ด.ช. สิรภพ สรรค์ศิลา  
2 2219 ด.ช. คณพศ นิตย์กานต์  
3 2315 ด.ญ. ปารีนา พยัคฆพันธ์  
4 3839 ด.ช. ชยณัฐ อรุณานนท์ชัย  
5 3035 ด.ญ. นันท์นิชา ผิรังคะเปาระ  
6 2114 ด.ช. ภาสวัฒน์ ไอศูรย์พิศาลกุล    
7 2317 ด.ช. ศิรภพ อมตกูลศรี
อ่านข่าวอื่นๆ »
รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา